Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ Năm 2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:13' 26-04-2018
  Dung lượng: 50.5 KB
  Số lượt tải: 578
  Số lượt thích: 0 người
  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   : 17/KH-LN La ngâu, ngày 24 tháng 4 năm 2018

  KẾ HOẠCH
  Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ Năm 2018

  Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-PGD&ĐT ngày 23/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục năm 2018, Trường Tiểu học La Ngâu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 như sau:
  I. Mục tiêu
  1. Mục tiêu chung
  - Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.
  - Tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong đơn vị.
  - Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ.
  - Tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.
  2. Mục tiêu phấn đấu cụ thể
  - Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, cộng tác viên về bình đẳng giới được tập huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới.
  - 100% đội ngũ CB-GV-NV trong đơn vị có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới.
  II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
  1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.
  - Tăng cường phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện về công tác Bình đẳng giới, cụ thể: Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc; Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"; Quyết định số 5477/QĐ-BGDĐT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc triển khai Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/06/2017 của Thủ tướng chình phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027; Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 về phê duyệt kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2018-2025; Chương trình hành động số 08-NQ/TU, ngày 14/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XI) về công tác phụ nữ trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 618/KH-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Triển khai Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên c cơ sở giới, giai đoạn 2016-2020". Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh Triển khai Chương hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau