Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quy chế thi đua công đoàn

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Nguyên Giáp
  Ngày gửi: 20h:02' 16-11-2016
  Dung lượng: 76.5 KB
  Số lượt tải: 273
  Số lượt thích: 0 người
  CĐGD HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH LA NGÂU Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
  Số: 08/QĐ-CĐCS La Ngâu, ngày 08 tháng 10 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng


  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch công đoàn được quy định tại Luật Công đoàn năm 2012 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khoá XI);
  Căn cứ Quyết định 50 /2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Số 16/HD-LĐLĐ ngày 03 tháng 6 năm 2015 của LĐLĐ tỉnh Bình Thuận về việc Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn;
  Căn cứ công văn số 105/CĐGD ngày 25/5/2015 của Công đoàn giáo dục huyện Tánh Linh về việc thực hiện Quyết định số 61/QĐ-LĐLĐ ngày 15/4/2015 của LĐLĐ tỉnh Bình Thuận
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chi Thi đua, Khen thưởng” năm học 2016 – 2017;
  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;
  Điều 3. BCH công đoàn trường, các tổ công đoàn và toàn thể đoàn viên công đoàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  CHỦ TỊCH
  Nơi nhận :
  - Như điều 3;
  - Lưu: VT.

  Trần Nguyên Giáp
  
  CĐGD HUYỆN TÁNH LINH
  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG T.H LA NGÂU
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
  
  
   La Ngâu, ngày 08 tháng 10 năm 2016

  QUI CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
  CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/QĐ-CĐCS ngày 08 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học La Ngâu )
  - Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 02 /2011/ TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ;
  - Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khoá XI);
  - Căn cứ Quyết định 50/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Số 16/HD-LĐLĐ ngày 03 tháng 6 năm 2015 của LĐLĐ tỉnh Bình Thuận về việc Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn;
  - Căn cứ công văn số 105/CĐGD ngày 25/5/2015 của Công đoàn giáo dục huyện Tánh Linh về việc thực hiện Quyết định số 61/QĐ-LĐLĐ ngày 15/4/2015 của LĐLĐ tỉnh Bình Thuận, BCH Công đoàn Trường Tiểu học La Ngâu ban hành Quy chế thi đua và khen thưởng năm học 2016 - 2017 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
  1. Mục đích: Khen thưởng của tổ chức công đoàn nhằm động viên đoàn viên, người lao động (cán bộ, giáo viên, nhân viên), Tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; khích lệ các tập thể và cá nhân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm học của Nhà trường.
  2. Yêu cầu:
  - Xây dựng nội dung phát động thi đua đến từng đoàn viên, tổ công đoàn.
  - Từng tổ công đoàn xây dựng tiêu chí thi đua cho phù hợp với nhiệm vụ của tổ và tổ chức đăng ký, chấm điểm nghiêm túc (có bảng xếp loại Tổ công đoàn vững mạnh kèm theo).
  - Phấn đấu đạt mục tiêu về phát triển đoàn viên 100% người lao động có thời gian công tác từ 02 tháng trở lên; và xây dựng tổ chức công đoàn với tỷ lệ 30% tổ công đoàn đạt Tổ công đoàn xuất sắc, Tổ công đoàn vững mạnh.
  - Phong trào thi đua tại đơn vị phải thiết thực, phát huy tinh thần làm chủ, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm và cải cách thủ tục hành chính; chống tham ô, lãng phí
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau