Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:38' 09-11-2016
  Dung lượng: 79.5 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: /QĐ-LN La Ngâu, ngày tháng năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
  Căn cứ công văn 3917/UBND-TH ngày 28/09/2005 của UBND Tỉnh Bình Thuận về việc giao tự chủ tài chính cho các trường trung học cơ sở, Tiểu học và mầm non thuộc Phòng Giáo Dục huyện, thành phố quản lý,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016”.
  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Quyết định này thay thế Quyết định số ……/QĐ-LN ngày ….
  Điều 3. Các ban ngành, đoàn thể, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 3;
  - Lưu: VT.

  Cao Thống Suý
  QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số
  của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu)

  I. Nguyên tắc và căn cứ xây dựng
  1. Nguyên tắc xây dựng
  Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị nhằm sử dụng kinh phí có hiệu quả theo nguyên tắc thực hành tiết kiệm và tăng cường công tác quản lý, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của nhà trường
  Quy chế nội bộ được xây dựng trên cơ sở các quy định của Nhà nước. Một số nội dung đã có chế độ, tiêu chuẩn, định mức do nhà nước ban hành nhưng để phù hợp với tình hình nhà trường thì Thủ trưởng đơn vị được quyền quy định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do Nhà nước quy định trừ một số tiêu chuẩn định mức chi được quy định theo mục II - Hướng dẫn số 3161/TC-HCSN của Sở Tài Chính-Vật Giá Bình Thuận.
  Đối với nội dung chi cần thiết phục vụ cho hoạt động của đơn vị nằm trong phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhưng Nhà nước chưa ban hành chế độ thì Thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị.
  Những nội dung không quy định trong quy chế này thì thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
  Quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận dân chủ, công khai trong đơn vị. Các quyết định cuối cùng phải thông qua tập thể sư phạm nhà trường, gửi phòng GD&ĐT để báo cáo và gửi Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ kiểm soát chi.
  Thực hiện theo Quy chế dân chủ và quy chế công khai tài chính trong cơ quan.
  2. Căn cứ pháp lý để xây dựng quy chế
  - Căn cứ nghị định 43/2006/NĐ–CP ngày 25/04/2006 và Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
  Công văn 3917/UBND-TH ngày 28/09/2005 của UBND Tỉnh Bình Thuận về việc giao tự chủ tài chính cho các trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non thuộc Phòng Giáo Dục huyện, thành phố quản lý;
  Công văn 7470/STC-HCSN ngày 30/11/2005 của Sở Tài Chính -Vật giá v/v thực hiện công văn 4624/UBBT-TH ngày 16/11/2005 của UBND Tỉnh Bình Thuận;
  - Căn cứ Quyết định số 24/TCKH ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Phòng TC-KH huyện Tánh Linh về việc phân khai dự toán sự nghiệp giáo dục đợt 1 năm 2015 cho các đơn vị trường học .
  - Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Trường TH La Ngâu trong các năm thực hiện nhiệm vụ kinh phí tự chủ.
  Trường TH La Ngâu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo các nội dung, tiêu chí sau :
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau