Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định ban hành quy chế làm việc

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:36' 09-11-2016
  Dung lượng: 72.5 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 57/QĐ-LN La Ngâu, ngày 04 tháng 10 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế làm việc
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 –2017;
  Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế làm việc ” năm học 2016-2017.
  Quyết định này thay thế cho quyết định số Số: ………
  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;
  Điều 3. Các ban ngành, đoàn thể, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 3;
  - Lưu VT.
  Cao Thống Suý
  QUY CHẾ LÀM VIỆC
  CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-THLN
  của hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu)
  Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;
  Để đảm bảo cho bộ máy của nhà trường hoạt động có hiệu quả đồng thời không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng công tác của công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong thời kỳ, đổi mới, góp phần giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ trong mọi lĩnh vực của hoạt động giáo dục, trường tiểu học La Ngâu xây dựng quy chế làm việc như sau:
  I. Chức năng cụ thể và cơ cấu tổ chức:
  - Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học, là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường tiểu học chịu sự quản lí, chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh.
  - Trường tiểu học được giao biên chế hằng năm. Hiện nay trường có 26 biên chế chính thức và 03 hợp đồng ngắn hạn. Cụ thể như sau :
  + Ban giám hiệu : 02
  + Giáo viên: 22
  + Nhân viên: 05
  @ Trường chia các tổ khối, ban ngành như sau:
  - Tổ Chuyên môn: gồm các giáo viên trực tiếp đứng lớp và được chia làm 3 tổ: tổ 1, tổ 2 – 3 và tổ 4 – 5.
  - Tổ Văn phòng: Gồm nhân viên kế toán, văn thư, bảo vệ..
  - Các ban ngành: Ban công tác Đội, Ban công tác PCGDTH-CMC, Ban Văn thể, Ban công tác y tế, vệ sinh học đường, Ban Thanh tra nhân dân.
  II/ Nhiệm vụ chủ yếu của nhà trường là:
  - Trực tiếp xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, tổng kết giáo dục hàng năm.
  - Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục tiểu học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.
  - Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học và tham gia xoá mù chữ trong cộng đồng.
  - Quản lí giáo viên, nhân viên và học sinh.
  - Quản lí sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định pháp luật..
  - Phối hợp gia đình học sinh, tổ chức cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục.
  - Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong phạm vi cộng đồng.
  - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định pháp luật.
  Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, nhà trường phải thực hiện đúng văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của các ngành, các cấp quản lí giáo dục. Toàn thể cán bộ, công chức trong nhà trường phải nghiêm chỉnh thực hiện nội quy, quy chế đã đề ra, xây dựng cơ quan văn minh, giữ vững khối đoàn kết nhất trí trên cơ sở các nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng phải thực hiện tốt chức năng quản lí và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng phối hợp trên nguyên tắc: Bình đẳng, dân chủ, công khai.
  III/Phân công cụ thể:
  1. Hiệu trưởng:
  - Chịu trách nhiệm quản lí các hoạt động của nhà trường theo Điều lệ trường tiểu học, xây
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau