Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định ban hành quy chế phối hợp với ban chấp hành công đoàn

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:37' 09-11-2016
  Dung lượng: 60.0 KB
  Số lượt tải: 711
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 59/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 10 tháng 10 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế phối hợp
  giữa hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ Quyết định số 3406/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2013 hiệu trưởng về ban hành quy chế phối hợp công tác giữa hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn;
  Xét đề nghị của chủ tịch công đoàn Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp giữa hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn”
  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


  Nơi nhận :
  - Như Điều 3;
  - Lưu VT.

  HIỆU TRƯỞNG  Cao Thống Suý
  
  
  QUY CHẾ
  PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA
  HIỆU TRƯỞNG VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-THLN ngày 10/10/2016 của hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu)

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Quy chế này quy định về việc phối hợp công tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác vì sự phát triển của Nhà trường.
  2. Quy chế này áp dụng đối với việc phối hợp công tác giữa hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn.
  Điều 2. Nguyên tắc chung
  1. Bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  2. Tôn trọng, hợp tác vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động trong Nhà trường.
  Chương II
  NỘI DUNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC
  Điều 3. Phối hợp trong công tác soạn thảo các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động
  1. Hiệu trưởng có trách nhiệm lấy ý kiến của chủ tịch công đoàn khi chủ trì soạn thảo các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động. Chủ tịch công đoàn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của hiệu trưởng.
  2. Trường hợp ý kiến của chủ tịch công đoàn và ý kiến của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản khác nhau hoặc không thống nhất về cùng một vấn đề thì đưa nội dung còn có ý kiến khác nhau ra lấy ý kiến tập thể sau đó hiệu trưởng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
  Điều 4. Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị
  1. Hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn phối hợp chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị; thống nhất ban hành chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc tổ chức hội nghị công chức, viên chức, đại hội công đoàn tại đơn vị; phối hợp tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường để báo cáo định kì lên cấp trên.
  2. Chủ tịch công đoàn thực hiện vai trò đại diện cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động trong những vấn đề liên quan đến dân chủ trong nội bộ trường học.
  Điều 5. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật
  1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động: tuyển dụng, hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, sử
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau