Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:43' 09-11-2016
  Dung lượng: 68.0 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH LA NGÂU Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
  Số: /QĐ-THLN La Ngâu, ngày 18 tháng 11 năm 2015

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ Luật số 13/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng;
  Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
  Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnhh Bình Thuận về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
  Căn cứ Công văn số 289/PGDĐT-TĐ ngày 06/5/2015 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tánh Linh về việc Hướng dẫn xét duyệt các danh hiệu thi đua năm học 2014-2015; Công văn số 331/PGDĐT- TĐ về việc Điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn xét duyệt các danh hiệu thi đua năm học 2014-2015.
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chi Thi đua, Khen thưởng năm học 2015-2016”.
  Điều 2. Các ban ngành, đoàn thể, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 3;
  - Lưu văn thư.


  Cao Thống Suý  PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH LA NGÂU Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

  QUY CHẾ
  Về công tác thi đua, khen thưởng
  (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-THLN ngày 18 /11 /2015 của hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu)

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Quy định chung
  Quy chế này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường bao gồm: Tổ chức phát động phong trào thi đua; hình thức và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Quy chế này áp dụng đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ khối trong nhà trường.
  Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng
  1. Nguyên tắc thi đua : Tự nguyện, tự giác, công khai; đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển; việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả phong trào thi đua;
  Không bình xét thi đua các cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua hoặc đăng ký thi đua không đúng thủ tục, thời hạn.
  2. Nguyên tắc khen thưởng : Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng. Kết hợp động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. Mỗi hình thức khen thưởng có thể được tặng thưởng nhiều lần cho một đối tượng.
  Điều 4. Quyền hạn và nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng
  1. Hiệu trưởng tổ chức phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong toàn trường, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn trường.
  2. Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch công tác hàng năm và dài hạn về công tác thi đua, khen thưởng để tham mưu, đề xuất với hiệu trưởng về chủ trương, nội dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp thi đua; tổ chức và kiểm tra các phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng và kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
  Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân, tập thể được khen thưởng
  1. Tập thể và cá nhân được
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau