Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định bảo vệ chính trị nội bộ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:22' 05-10-2018
  Dung lượng: 70.0 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người

  UBND HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 148/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 26 tháng 9 năm 2017

  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy định bảo vệ chính trị nội bộ

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định bảo vệ chính trị nội bộ".
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.
  Điều 3. Toàn thể CB-GV-NV thuộc Trường Tiểu học La Ngâu căn cứ quyết định thi hành./.

  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như Điều 3;
  - Lưu VT.


  Cao Thống Suý

  QUY ĐỊNH
  về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-THLN ngày 02/7/2018 của hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu)
  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Mục đích, yêu cầu của công tác bảo vệ chính trị nội bộ
  Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Trường Tiểu học La Ngâu.
  Mục đích của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nhằm bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị toàn thể CB-GV-NV.
  Điều 2. Nội dung của công tác Bảo vệ chính trị nội bộ
  Công tác bảo vệ chính trị nội bộ bao gồm các nội dung chủ yếu là:
  Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ cương lĩnh, đường lối và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
  Bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể và trong CB-GV-NV;
  Bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của nhà trường;
  Đấu tranh ngăn ngừa, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, phản động.
  Điều 3. Cơ cấu tổ chức tổ Bảo vệ chính trị nội bộ
  Tổ Bảo vệ chính trị nội bộ gồm các thành phận đại diện cho cấp uỷ, ban giám hiệu, đại diện đoàn thanh niên, ban thanh tra nhân dâ. Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác Bảo vệ chính trị nội bộ.
  Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của tổ công tác Bảo vệ chính trị nội bộ.
  Nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ và báo cáo kịp thời với lãnh đạo và cấp ủy các cấp.
  Nghiên cứu, thẩm tra, xác minh các vấn đề có liên quan về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ.
  Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ.
  Tham mưu cho lãnh đạo, cấp ủy các cấp tiến hành các biện pháp nhằm làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại nội bộ của các thế ỉực thù địch.
  Tổ Bảo vệ chính trị nội bộ có trách nhiệm phối hợp, thống nhất với Ban Thanh tra nhân dân, xác minh, giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và của nhà trường về bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật thông tin cá nhân của cán bộ.
  Chương II
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ TRONG GIẢNG DẠY
  Điều 5. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên
  CB-GV-NV phải đảm bảo bài nói, bài giảng, bài viết của mình tuân thủ đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không được trình bày những quan điểm, đánh giá, nhận xét trái với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở trên lớp hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, blog cá nhân, trang thông tin điện tử cá nhân hoặc các diễn đàn khác.
  Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng các diễn đàn hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lớp học để tuyên truyền các quan điểm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  Khi trả lời trước báo
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau