Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định ban hành quy định sử dụng sổ điểm điện tử

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:47' 09-11-2016
  Dung lượng: 54.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: /QĐ-THLN La Ngâu, ngày 02 tháng 10 năm 2016
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chếquản lí, Sử dụng Sổ theo dõi chất lượng điện tử

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ Quy định đánh giá học sinh tiểu học, Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Công văn số 188/SGD&ĐT-GDTrH ngày 11/2/2014 của Sở GD&ĐT Bình Thuận về việc hướng dẫn sử dụng Sổ điện tử;
  Căn cứ Quy chế chuyên môn của Trường Tiểu học La Ngâu (ban hành theo Quyết định số 47/QĐ-THLN ngày 01/11/2016);
  Xét đề nghị của Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng Sổ theo dõi chất lượng điện tử (TDCLĐT).
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Các ông (bà) phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các bộ phận liên quan của Trường Tiểu học La Ngâu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 3;
  - LưuVT.


  Cao Thống Suý  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  QUY CHẾ
  Quản lý, sử dụng Sổ theo dõi chất lượng điện tử
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: ……. /QĐ-THLN ngày 02/11/2016
  của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu)

  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  1. Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng sổ TDCLĐT; bao gồm: Trách nhiệm thực hiện và quy định về việc nhập điểm, nhập nhận xét, sửa điểm; sửa nhận xét; in, lưu trữ hồ sơ. Trong đó:
  a) Sổ TDCLĐT là một chức năng trong phần mềm Quản lý nhà trường do Tập đoàn VNPT cung cấp (tại trang Web: Vnedu.vn).
  b) Sổ TDCLĐT là sổ được in từ phần mềm theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Quy chế này áp dụng đối với Trường Tiểu học La Ngâu.
  Chương II
  TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
  Điều 2. Trách nhiệm của giáo viên bộ môn
  1. Thực hiện đầy đủ các lần ghi nhận xét theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trực tiếp nhập nhận xét học sinh của các lớp mình phụ trách giảng dạy đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định.
  2. Chịu trách nhiệm về việc bảo mật tài khoản được cấp.
  3. In sổ nhận xét hàng tháng theo môn mình phụ trách, có kí xác nhận và nộp cho Nhà trường vào ngày 30 hàng tháng ( tháng 2 nộp vào ngày 29).
  Điều 3. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm
  1. Cập nhật đầy đủ danh sách và sơ yếu lý lịch học sinh trong lớp vào đầu mỗi năm học.
  2. Cập nhật số học sinh vắng, bỏ tiết từ sổ theo dõi điểm danh của lớp ít nhất 1 lần/tuần.
  3. Thực hiện đầy đủ các lần kiểm tra, ghi điểm và ghi nhận xét theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trực tiếp nhập điểm và nhận xét học sinh của các lớp mình phụ trách giảng dạy đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định.
  4. In sổ nhận xét hàng tháng theo môn mình phụ trách, có kí xác nhận và nộp cho Nhà trường vào ngày 30 hàng tháng ( tháng 2 nộp vào ngày 29).
  5. Đánh giá, xếp loại học kì và cả năm.
  6. Kiểm tra lại các thông tin, kết quả đánh giá, xếp loại (từng học kỳ, cả năm học) của học sinh trong SĐĐT. Lập danh sách học sinh đề nghị khen thưởng; danh sách học sinh đề nghị được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải ở lại lớp.
  7. Kiểm tra và xác nhận vào sổ TDCLĐT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  8. Có trách nhiệm bảo mật tài khoản được cấp.
  Điều 4. Trách nhiệm
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau