Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định ban hành quy tắc ứng xử trường tiểu học La Ngâu

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:41' 09-11-2016
  Dung lượng: 83.5 KB
  Số lượt tải: 618
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 65 /QĐ-THLN La Ngâu, ngày 01 tháng 11 năm 2016
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trường Tiểu học La Ngâu

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ- BNV ngày 26/2/2007 về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức trong bộ máy nhà nước;
  Căn cứ Điều lệ trường tiểu học và Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đạo đức nhà giáo;
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trường Tiểu học La Ngâu.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.
  Điều 3. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trường Tiểu học La Ngâu căn cứ quyết định thi hành./.


  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Lưu: VT.


  Cao Thống Suý


  QUY ĐỊNH
  QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-THLN ngày 03/11/2016 của Trường Tiểu học La Ngâu)

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
  1. Quy tắc ứng xử quy định tại Quyết định này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng (dưới đây gọi chung là viên chức) đang công tác trong Trường Tiểu học La Ngâu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội;
  2. Viên chức ngoài việc thực hiện Quy tắc ứng xử của Trường Tiểu học La Ngâu tại văn bản này còn phải thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 và quy định về đạo đức nhà giáo tại quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD-ĐT.
  Điều 2. Mục đích ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Trường Tiểu học La Ngâu
  1. Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm đảm bảo sự liêm chính và tăng cường tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ của mọi cá nhân trong cơ quan.
  2. Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng và thực hiện các quy định của Pháp luật nói chung.
  3. Là căn cứ để cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực đạo đức khi thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác. Là cơ sở để giám sát việc chấp hành pháp luật và căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
  Điều 3. Quy tắc ứng xử của viên chức thuộc trường bao gồm
  1- Đối với bản thân;
  2- Đối với cơ quan, trường học khác;
  3- Ứng xử với tổ chức và người nước ngoài;
  4- Đối với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp;
  5- Trong hội họp, sinh hoạt; trong gọi, nghe điện thoại;
  6- Đối với người thân trong gia đình;
  7- Đối với nhân dân nơi cư trú;
  8- Ứng xử ở nơi công cộng, đông người;
  Điều 4. Các hành vi bị cấm
  1. Hút thuốc lá trong phòng làm việc, trong phòng họp, hội trường, nơi đông người; uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc và vào buổi trưa các ngày làm việc hoặc uống rượu, bia dẫn đến không làm chủ được bản thân; Tuyệt đối nghiêm cấm viên chức có mùi rượu bia đến trường dù viên chức đó có thi hành công vụ hay không thi hành công vụ.
  2
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau