Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định ban hành tiểu chuẩn đánh giá thi đua trong giáo viên

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:44' 09-11-2016
  Dung lượng: 64.5 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: /QĐ-THLN La Ngâu, ngày 02 tháng 11 năm 2016


  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thi đua công chức, viên chức

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ Quy chế thi đua, khen thưởng của Trường Tiểu học La Ngâu;
  Căn cứ nội dung phong trào thi đua “Hai tốt”,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loạithi đua công chức, viên chức”.
  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Hội đồng thi đua, khen thưởng, các ban ngành, tổ khối, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 3;
  - Lưu: VT.

  Cao Thống Suý

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  TIÊU CHUẨN
  THI ĐUA CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-THLN ngày 02 /11 /2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu)

  I. Tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, kỉ cương, nền nếp (20 điểm)
  Mục thi đua này được xét trên các mặt như: việc chấp hành các quy định đối với công chức, nhà giáo do Chính phủ và Bộ GD&ĐT ban hành; thực hiện nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử của nhà trường như: ngày giờ công, giờ giấc hội họp, làm việc, dự giờ, thao giảng, thời gian chấp hành thông tin báo cáo (trễ báo cáo hoặc báo cáo sai), tác phong (y phục, đeo thẻ công chức), sự chấp hành phân công của cấp trên, tham gia các hoạt động Đoàn, Công đoàn, Văn thể...
  * Cách đánh giá xếp loại Mục I :
  + Vi phạm lần 1: - 2 điểm + Vi phạm lần 2: - 4 điểm
  + Vi phạm lần 3: - 12 điểm + Vi phạm lần 4 trở lên xếp loại yếu
  + Nghỉ có phép: - 0,5 điểm/ ngày (nghỉ do ốm đau không trừ)
  + Nghỉ không phép: - 4 điểm (Họp, LĐ, hướng dẫn LĐ, dự giờ, sinh hoạt…)
  - Loại tốt: 17 – 20 điểm - Loại khá: 13 – Dưới 17 điểm
  - Loại TB: 9 – dưới 13 điểm - Loại yếu: dưới 9 điểm
  - Khống chế :
  + Nếu làm trái với các quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành hoặc vi phạm một trong những nội dung quy định tại các văn bản luật Giáo dục, Quyết định 06/2006/QĐ-BNV, Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định 16/2007/QĐ-BGD&ĐT, Quy tắc ứng xử, Điều lệ trường tiểu học (xem phụ lục kèm theo) hoặc vắng không phép (bỏ dạy) thì xếp loại yếu.
  + Không chấp hành phân công 1 lần hạ 1 bậc thi đua tại mục I.
  II. Công tác chuyên môn : (25 điểm)
  Mục này được xét trên các mặt:
  - Thực hiện quy chế chuyên môn (theo nội dung đã ban hành theo Quyết định số 47/QĐ-THLN)
  - Thực hiện hồ sơ sổ sách (theo nội dung đã ban hành theo Quyết định số 72/QĐ-THLN).
  - Sử dụng đồ dùng dạy học
  - Ứng dụng công nghệ thông tin
  * Cách xếp loại Mục II như sau:
  - Loại tốt: 20 – 25 điểm - Loại khá: 16 – dưới 20 điểm
  - Loại TB: 11 – dưới 16 điểm - Loại yếu: dưới 11 điểm
  Khống chế :
  - Xếp loại giảng dạy của giáo viên trong đợt thi đua (Lấy theo kết quả dự giờ của của Ban giám hiệu, tổ trưởng tổ chuyên môn, xếp loại thi GV dạy giỏi ) loại gì thì kết quả xếp loại của Mục II theo loại ấy;
  - Bị lập biên bản vi phạm quy chế chuyên môn: hạ một bậc thi đua của Mục II;
  - Không sử dụng đồ dùng dạy học hoặc sử dụng không thường xuyên (theo quy định tại quy
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau