Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định hủy mã số thuế

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:24' 18-03-2019
  Dung lượng: 38.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người

  UBND HUYỆN TÁNH LINH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG TH&THCS LA NGÂU
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: /QĐ-TH&THCSLN
   La Ngâu, ngày tháng năm 2019
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc hủy mã số thuế


  HIỆU TRƯỞNG
  TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ LA NGÂU

  Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH12 sửa đổi: bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi: bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014 QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  Căn cứ Thông tư số 95/2016 TT-BTC ngày 28 062016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;
  Căn cứ Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND huyện Tánh Linh về việc sáp nhập Trường Tiểu học La Ngâu và Trường Trung học cơ sở La Ngâu thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở La Ngâu;
  Theo đề nghị của kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Nay hủy Mã số thuế: 3400785615; tên người nộp thuế: Trường Tiểu học La Ngâu; ngày cấp mã số thuế: 26/6/2009.
  Điều 2. Mã số thuế nói trên không còn hiệu lực trong các giao dịch kinh tế, tài chính kể từ ngày ..../.../2019.
  Điều 3. Bộ phận kế toán, tài chính Trường TH&THCS La Ngâu có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đúng quy định hiện hành ./.
  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Lưu: VT, (H.10b);
   HIỆU TRƯỞNG

  
  
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau